Up to 12 Months Warranty ✓ Free shipping within the UK and EU ✓ Best Prices!

Regulamin Programu Partnerskiego MacOutlet.eu

Regulamin Programu Partnerskiego MacOutlet.eu

 

§ 1. Definicje podstawowe

 1. Organizator: Organizatorem Programu Partnerskiego MacOutlet.eu jest: MacOutlet LTD, 3 Bala Green, London NW9 7RP
 2. Serwis transakcyjny/informacyjny: Serwis internetowy, udostępniony przez Organizatora, zawierający informacje na temat Produktów oraz formularze umożliwiających ich zakup, który zawiera informacje o Programie, Regulaminie Programu ,Warunkach Programu Partnerskiego oraz umożliwia dostęp do Kont Partnerów.
 3. Partner :
 • Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza
 • Spółka prawa handlowego
 1. Konto Partnera: Dostępne za pośrednictwem Serwisu informacyjnego indywidualne Konto Partnera, zawierające informacje na temat prowizji wypracowanych przez Partnera, umożliwiające rozszerzenie zakresu Umowy Partnerskiej, zgłaszanie reklamacji oraz kontakt z Organizatorem
 2. 5. Produkty: Produkty oraz usługi oferowane przez Organizatora udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem Programu
 3. Warunki Programu Partnerskiego: warunki przedstawione w serwisie informacyjnym Programu wraz z obowiązującymi stawkami prowizyjnymi.

 

§ 2. Cel i uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Celem Programu jest: wspomaganie przez Partnerów sprzedaży Produktów, udostępnianych przez Organizatora za pośrednictwem Programu zarządzanego przez Organizatora i stanowiącego jego własność.
 2. W Programie mogą uczestniczyć:
 • Osoby fizyczne
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza
 • Spółki prawa handlowego

3.Przystąpienie do Programu jest całkowicie dobrowolne- aby dołączyć do Programu Partnerskiego należy najpierw zarejestrować się a następnie przesłać swoje dane na adres shop@macoutlet.eu, kktóre konieczne będą do rozliczenia prowizji. Konieczne jest zatwierdzenie tego faktu przez Organizatora.

 1. Partner może mieć tylko jedno konto w Programie Partnerskim bez względu na liczbę Stron WWW, na których umieszcza reklamę Organizatora. Dopuszczalne jest jednak posiadanie dwóch kont w Programie Partnerskim przez Partnera, z których jedno konto dotyczyć będzie Stron WWW związanych z działalnością gospodarczą Partnera, a drugie konto związane będzie ze Stronami WWW nie związanymi z działalnością gospodarczą Partnera. Dla każdego z takich dwóch kont przewidziana jest odrębna rejestracja.

 

§ 3. Zasady ustalania prowizji 

 1. Sprzedaż Produktów wynagradzana jest zgodnie z Warunkami Programu Partnerskiego, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 2 umowy.
 2. Dopuszcza się możliwość negocjowania stawek prowizyjnych, wówczas wynagrodzenie Partnera wypłacane jest na podstawie indywidualnie negocjowanej wersji Warunków Programu Partnerskiego.
 3. Wysokość należnych prowizji Partner weryfikuje za pośrednictwem Konta Partnera.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian stawek prowizji. (Zmiany nie mogą dotyczyć transakcji już zawartych)

 

§ 4. Sposób sprzedaży 

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego Sprzedawcy.
 2. Po wybraniu odnośnika prowadzącego do Serwisu transakcyjnego Organizatora z serwisu Partnera –Serwis transakcyjny otwiera się na stronie internetowej Sprzedawcy, a dokonane w Serwisie działania, o ile zostaną zakończone sprzedażą Produktu, powiększają wypracowana przez Partnera prowizje. Dokładne brzmienie odnośnika zostanie podane Partnerowi przez Organizatora w serwisie informacyjnym za pomocą dostępnych tam narzędzi komunikacyjnych. Przy naliczaniu prowizji Beda brane pod uwagę tylko wejścia do Serwisu transakcyjnego, które zostały dokonane przy wykorzystaniu tego odnośnika. O uwzględnieniu wejść do Serwisu transakcyjnego decydują wyłącznie odpowiednie zapisy z bazy danych Organizatora.

 

§ 5. Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie Partnera płatne jest na podstawie zestawienia dostępnego w systemie informatycznym, które zawiera listę zrealizowanych zamówień i wynikająca z niej sumę prowizji po uprzednim zatwierdzeniu przez Organizatora prowizji.
 2. Wypłata następuje po:
 • Zgromadzeniu przez Partnera prowizji
 • Prowizje sumowane są w systemie programu partnerskiego i wypłacane na życzenie partnera (najpóźniej 30 dni po zgłoszeniu wypłaty i otrzymaniu od partnera Umowy lub faktury VAT) nie częściej niż raz na 30 dni. Partner informuje Sprzedawcę o chęci wypłaty środków drogą mailową na adres shop@macoutlet.eu
 • Wypłaty prowizji dokonywane są przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pieniężnym na adres Partnera.
 1. Podstawą do wypłaty kwoty prowizji powiększonej o podatek VAT jest wystawienie przez Partnera faktury VAT na kwotę prowizji plus podatek VAT.
 2. Podstawa do wypłaty prowizji dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej jest zestawienia wygenerowane przez system informatyczny

 

§ 6. Postanowienia porządkowe

 1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące Programu można zgłaszać drogą mailową na adres: shop@macoutlet.eu
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.
 3. Informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

§ 7. Zobowiązania Partnera i Organizatora 

 1. Partner oraz Organizator mają prawo do wypowiedzenia Umowy Partnerskiej w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
 2. Organizator ma prawo wypowiedzenia Umowy Partnerskiej bez zachowania terminu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności:
 • w przypadku stwierdzenia łamania postanowień Regulaminu oraz Umowy Partnerskiej.
 • w przypadku prowadzenia przez Partnera działalności sprzecznej z prawem.
 1. Partner akceptując Regulamin Programu Partnerskiego, zobowiązuje sie:
 • do respektowania elementów graficznych zawierających logotypy
 • do usunięcia wszelkich linków do witryn oznaczonych znakami towarowymi Organizatora po wypowiedzeniu przez jedna ze stron umowy o współpracy partnerskiej
 • do pełnego zrekompensowania Organizatora z tytułu jakichkolwiek strat, jakie Organizator może ponieść z powodu skargi strony trzeciej spowodowanej niewywiązaniem się przez partnera ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu;
 • do nie tworzenia automatycznych przekierowań URL do jednej lub większej liczby stron posiadanych przez Organizatora. Niedozwolone przekierowania URL to: 3xx, iframe, metatagi refresh, Java scripts. Partner może stosować automatyczne przekierowania URL po uprzedniej akceptacji Organizatora;
 • w przypadku wszelkich reklam w postaci wiadomości elektronicznych, zobowiązuje się je wysyłać w tylko i wyłącznie w swoim imieniu, a nie w imieniu Organizatora, oraz zobowiązuje się do zachowania wszelkich standardów określonych przez Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, oraz przez Ustawę o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r. oraz innch odnoszących się podejmowanych działań.
 1. Partner potwierdza, że:
 • Informacje Poufne pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy;
 • może wykorzystywać Informacje Poufne tylko w zakresie koniecznym dla celów uczestnictwa w Programie;
 • Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje od dnia zawarcia umowy partnerskiej i obowiązuje przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od momentu wypowiedzenia niniejszej umowy.

 

§ 9. Akceptacja dla regulaminu i informacja o zmianach. 

 1. Zgłoszenie i rejestracja w Programie Partnerskim przez Partnera oznacza, że zapoznał się i akceptuje zapisy Regulaminu. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia z jego przestrzegania.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Warunków Programu Partnerskiego Organizator Bedzie powiadamiał Partnerów za pomocą dostępnych w serwisie internetowym narzędzi komunikacyjnych.

Logowanie / Rejestracja >>>